Proizvodi - Logo

Proizvodi

icon - TerraScan
TerraScan

UPRAVLJANJE, KLASIFIKACIJA I ANALIZA OBLAKA TOČAKA

TerraScan je osnovna aplikacija u obitelji Terrasolid programskih rješenja za upravljanje i obradu svih vrsta oblaka točaka, bilo da su snimljene fotogrametrijskim metodama ili laserskim skeniranjem. Pruža alate za uvoz i strukturiranje podataka u projektu kako bi omogućio upravljanje velikim brojem točaka kao i odgovarajućim informacijama o valnim oblicima refleksije laserske zrake. Mnogobrojni algoritmi klasifikacije omogućuju automatsko filtriranje oblaka točaka.

Upravljanje oblakom točaka, obrada i vizualizacija samo su jedan dio aplikacije TerraScan. Drugi dio nudi automatizirane alate za klasifikaciju, detekciju i registraciju 3D vektorskih podataka na temelju oblaka točaka. Korisnici mogu automatiziranim postupcima proizvesti 3D vektorske modele zgrada (do LOD2), vektorizirati vodove i objekte dalekovoda, analizirati koridore i detektirati opasna područja i objekte ili analizirati stanje površine ceste i detektirati horizontalnu signalizaciju i rubnjake. Rezultati potpuno automatske klasifikacije mogu se unaprijediti korištenjem poluautomatiziranih i ručnih postupaka nadgledane klasifikacije radeći direktno u 3D prikazu podataka. Većina postupaka automatske klasifikacije mogu se spremiti kao macro programi kako bi se mogli ponovno koristiti u budućim projektima. U zahtjevnim projektima klasifikacije i kod velike količine podataka macro programi mogu se samostalno izvršiti izvan aplikacija TerraScan i Bentley MicroStation, čak i na drugim radnim stanicama i serverima.

TerraScan podržava više formata za uvoz i izvoz oblaka točaka, uključujući LAS i LAZ formate, odnosno TerraScan Binary i TerraScan Fast Binary formate, kao i otvorene ASCII formate koji se mogu definirati prema potrebama korisnika.

icon - TerraModeler
TerraModeler

MODELIRANJE POVRŠINA IZ OBLAKA TOČAKA

S aplikacijom TerraModeler možete stvarati, uređivati i koristiti 3D modele površine nastale iz oblaka točaka. TerraModeler stvara modele površine (TIN) iz različitih izvora oblaka točaka, kao što su: LiDAR točke pohranjene u binarnim datotekama ili učitane u aplikaciju TerraScan, XYZ ASCII datoteke i 3D CAD geometrijski elementi. Aplikacija nudi široke mogućnosti izrade raznovrsnih proizvoda i njihovih vizualizacija, uključujući: sjenčanje površina, izradu slojnica, pravokutnu mrežu površine i mrežu trokuta, tekstualni prikaz visina, smjerove nagiba te teksturirane površine (u kombinaciji s aplikacijom TerraPhoto).

Dodatna funkcionalnost uključuje izradu slojnica i modela površina (TIN) u skupnoj obradi, modifikaciju TIN-a, stvaranje profila, izračun volumena, izračun visinske razlike između dvije točke ili razlike u volumenu između dva površinska 3D modela i slične rezultate obrade i analize. Upotpunjen širokim skupom opcija izvoza podataka, TerraModeler je svestran alat za sve vrste zadataka modeliranja i analize površina.

icon - TerraMatch
TerraMatch

KALIBRACIJA I IZJEDNAČENJE OBLAKA TOČAKA

TerraMatch je sofisticirani alat za povećanje točnosti i kvalitete neobrađenog oblaka točaka laserskog skeniranja. Izjednačava podatke laserskog skeniranja iz preklopa više nizova leta, vožnje ili stajališta te izračunava vrijednosti kutnih korekcija i korekcija prostorne lokacije bliskih točaka. Usporedba i izračun vrijednosti korekcija temelje se na izjednačenju površina ili veznih točaka. Usklađivanje veznih točaka uključuje točke ili linije na vodoravnim, okomitim ili kosim površinama koje se mogu koristiti za određivanje i međusobno izjednačenje nizova skeniranja. Za istu namjenu mogu se koristiti kontrolne točke kako bi se izjednačili različiti nizovi te za završnu kontrolu i ocjenu točnosti objedinjenog oblaka točaka.

icon - TerraPhoto
TerraPhoto

ORTOREKTIFIKACIJA SNIMAKA I IZRADA ORTOFOTO PLANOVA

TerraPhoto je posebno razvijena aplikacija za obradu fotografija snimljenih zajedno s laserskim skeniranjem. Aplikacija omogućuje izradu ortorektificiranih snimaka i ortomozaika na temelju modela površina koji je izrađen obradom oblaka točaka. Egzaktno lociranje snimljenih fotografija može se unaprijediti upotrebom veznih točaka koje preciznije povezuju susjedne fotografije te kontrolnim točkama kako bi se unaprijedila i kontrolirala apsolutna točnost bloka. S dodatnim funkcionalnostima, kao što su: izjednačenje radiometrije fotografija u mozaiku, definiranje posebnih područja ortorektifikacije (npr. mostovi i vijadukti), područja isključenja (npr. površina voda/mora), uključivanje visinskog modela zgrada za izradu istinskih ortofoto planova i drugim funkcionalnostima, aplikacija TerraPhoto omogućuje stvaranje kvalitetnih ortofoto planova i karata preciznog prostornog položaja i kvalitetnog radiometrijskog kontinuiteta.

icon - TerraStereo
TerraStereo

3D VIZUALIZACIJA OBLAKA TOČAKA I STEREO PAROVA

TerraStereo je aplikacija za vizualizaciju vrlo velikih oblaka točaka zajedno sa stereo parovima orijentiranih fotografija, u istom 3D prikazu. Koristi se za potrebe stvarnog 3D uvida u podatke te njihovu usporedbu sa stereo parovima u cilju ručne kontrole točnosti oblaka točaka, izvršenje korekcija (npr. uklanjanje točaka refleksije laserskih zraka) kao i za dopunu podataka. Vrlo je korisna za 3D vektorizaciju objekata i morfologije terena (s 3D CAD geometrijskim elementima visinskih točaka, prijelomnica i linija oblika terena) kako bi unaprijedila automatizirane postupke modeliranja površina u aplikaciji TerraModeler.

icon - TerraSlave
TerraSlave

DISTRIBUIRANA OBRADA PODATAKA OBLAKA TOČAKA

Obrada ogromne količine podataka oblaka točaka i fotografija može biti izazov za jedno računalo bez obzira koliko resursa ima na raspolaganju. S distribucijom obrade podataka možete podijeliti zadatke na više računala i tako osloboditi vlastitu radnu stanicu za druge korake u proizvodnom procesu.

Pokretanje aplikacije TerraSlave na istom računalu gdje je instaliran TerraScan uključeno je u TerraScan licencu, dok je za distribuiranu obradu na drugim računalima potrebno nabaviti posebne TerraSlave licence. Distribuirana obrada podataka na jednom računalu daje mogućnost odgode obrade, podešavanja vremena pokretanja obrade (npr. noću) i praćenje tijeka obrade kako bi iskoristili resurse i snagu vašeg računala kada niste u uredu.

Ostali proizvodi

Osim samostalnih Terrasolid programskih rješenja za obradu zračnih i terestričkih LiDAR podataka i fotografija u ponudi su i druge aplikacije izgrađene na tehnologiji tvrtke Bentley Systems kao dodatni moduli njihovih najpoznatijih aplikacija (MicroStation). Nude se pune i osnovne verzije programskih rješenja koje se mogu kombinirati u pakete prilagođene specifičnim potrebama projekta i radnim zadacima.

TerraSurvey

Aplikacija TerraSurvey služi za obradu podataka prikupljenih terenskom izmjerom totalnim stanicama i GNSS uređajima. Učitava neobrađene mjerene podatke iz uređaja i stvara crtež kao datoteku 3D CAD prostornih podataka. Pri tome automatski prepoznaje nekoliko formata geodetskih podataka specifičnih za instrumente tvrtki Trimble, Leica ili Sokkia.

TerraStreet

TerraStreet je aplikacija za planiranje i projektiranje cesta i ulica. Uvijek je u paketu s aplikacijom TerraModeler kako bi se projektom ceste prilagođavao i model površine okolnog terena. Ceste se projektiraju korištenjem vodoravnih i okomitih linijskih komponenti, kao što su ravne linije, kružni lukovi, klotoide i njihove kombinacije. Geometrijske komponente ceste automatski se uključuju u model površine kao 3D prijelomne linije te na taj način izrađuju budući model površine s uključenim objektom ceste. Aplikacija omogućuje 3D prikaz modela ceste te 2D prikaze u obliku nacrta, poprečnih i uzdužnih profila, tablica, popisa i druge projektne dokumentacije.

TerraStreet podržava uvoz geodetskih podataka iz Trimble, Sokkia i Leica instrumenata, kao i definiranje raznih ASCII formata za učitavanje geodetskih podataka. Aplikacija je integrirana s drugim Terrasolid rješenjima i kao modul aplikacije Bentley MicroStation. Možete kombinirati ulazne podatke iz TerraSurvey ili TerraScan aplikacija, koristiti TerraModeler za masovne izračune površina i njihove vizualizacije ili uključiti podatke o odvodnji vode iz TerraPipe.

TerraPipe

TerraPipe je aplikacija za 3D projektiranje podzemnih cjevovoda vodovoda i odvodnje. Pruža alate za učitavanje geodetskih podataka mjerenja i generira mrežu cjevovoda kao 3D elemenata CAD crteža. Koristi se za potrebe registracije postojeće mreže, za projektiranje, promjenu i brisanje mrežnih elemenata te za generiranje nacrta, profila i izvješća. Aplikacija sprema podatke u vlastitom binarnom formatu ili izravno u model podataka aplikacije TerraPipeNet.

TerraPipeNet

TerraPipeNet je aplikacija za upravljanje mrežama vodovoda i odvodnje. Sve informacije o mreži cjevovoda, kao što su: lokacija, atributi elemenata mreže, izvješća o kvarovima i događajima održavanja, mogu se pohraniti u isti model različitih baza podataka (Microsoft Access, SQL Server, Oracle i MySQL) koje koristi aplikacija TerraPipeNet. U slučaju da je baza podataka implementirana u Cloud okruženju moguće je istovremeno spojiti aplikaciju s bazom u uredu i na terenu što čini ažuriranje podataka fleksibilnijim, a sami rad na terenu učinkovitijim. Sustavno praćenje stanja mreže podržano direktnim terenskim ažuriranjem podataka te široke mogućnosti izvještavanja osiguravaju brzu reakciju na otkrivene greške i podržavaju kvalitetno planiranje održavanja, rekonstrukcije i obnove mreža. Aplikacije TerraPipe i TerraPipeNet međusobno razmjenjuju podatke te se mogu učinkovito kombinirati u svakodnevnom radu. Aplikacija je dostupna samo na finskom jeziku.

TerraGas

TerraGas je aplikacija za upravljanje mrežama za distribuciju plina krajnjim korisnicima. Slično kao i za mreže vodovoda i odvodnje, upravljanje plinovodima koristi slične funkcionalnosti i mogućnosti kao i navedene aplikacije u 3D okruženju.

TerraHeat

TerraHeat je aplikacija za upravljanje sustavima vrelovoda i centralnog grijanja na toplanu. Aplikacija je dostupna samo na finskom jeziku.

TerraBore

TerraBore je aplikacija za registraciju i uređivanje podataka o slojevima tla te njihovu vizualizaciju u obliku kartografskih prikaza ili presjeka. U kombinaciji s aplikacijom TerraModeler ti se podaci mogu prevesti u 3D modele slojeva tla i na taj način proširiti mogućnosti analize i vizualizacije. Aplikacija je dostupna samo na finskom jeziku.