GeoModeling d.o.o. е реномирана компанија која интегрира специјализирани знаења и богато искуство од геодетската, архитектонската и геоинформатичката професија, во доменот на мали и средни проекти, со цел на корисниците да им овозможи највисоко технолошко и професионално ниво на изведба во рамките на зададените рокови и исполнување на очекувањата на корисниците и постигнување додадена вредност.

Прочитај повеќе
УСЛУГИ ОД СТРУЧНИ ОБЛАСТИ

Обезбедуваме услуги во професионалните области на мерење, собирање и обработка на податоци и креирање на сите видови елаборати во геодезија, дизајн во архитектура и дизајн и имплементација на системи за управување со просторни податоци во геоинформатиката.

Геодезија

Ние собираме и обработуваме просторни податоци од секаков вид и намени, изработуваме геодетски елаботати, проекти за државни мерења, официјална картографија и работиме во областа на фотограметрија и далечински истражувања.

Архитектура

Обезбедуваме изработка на архитектонски проекти за станбени згради, згради за јавни и социјални цели, комерцијални објекти и објекти за угостителство и туризам.

Геоинформатика

Специјализирани сме за сите видови на ИТ проекти со просторна компонента, од собирање и обработка до управување со податоци и проекти, базирани на технолошките платформи на компаниите Bentley и Terrasolid.

BENTLEY

Визијата на компенијата Bentley Systems е да испорача целосни и интегрирани софтверски решенија за поддршка на дизајнот и управувањето со сите видови инфраструктура што ја користат професионалци и организации ширум светот, за проектирање, изградба и управување со: патишта и мостови, железници и транспорт, водоснабдување и одводнување, јавни работи и комунални услуги, згради и комплексни објекти, експлоатација на руда и индустриски капацитети. Покрај испораката на софтверски решенија, целата понуда е засилена со исклучително вредни консултантски услуги во широк опсег на професионални дисциплини и различни области на дизајн, висококвалитетна и лесна обука за корисниците и континуирана техничка поддршка.

TERRASOLID

Компанијата TerraSolid е индустриски стандард за софтверски решенија за обработка на облаци од точки и мерни фотографии, специјално развиен за најсложените геопросторни, инженерски и градежни проекти, како и проекти за заштита на животната средина. Компанијата има повеќе од 30 години искуство во примена на методи на фотограметрија и далечинско согледување и повеќе од 20 години во доменот на ласерско скенирање LiDAR обработка на податоци. Софтверските решенија вклучуваат комплетни алатки кои овозможуваат создавање на 3D модели на терен, површини и објекти, автоматизирани процедури за откривање, класификација и регистрација на објекти од фотографии и точки облаци, креирање на ортофото планови и мапи, визуелизација на теренот и напредни визуелизации на облак со точки и други производи.

ИТ УСЛУГИ

Нудиме консултантски услуги во дизајнирање, обработка и управување со податоци со цел да изградиме целосен и ефикасен систем за работа со помош на напредна технолошка поддршка и континуирано да ве поддржуваме во вашата работа.

Консултации

Ние сме со вас во текот на целиот процес на имплементација, пренесуваме знаење, даваме поддршка и заедно ги постигнуваме поставените цели.

Обучување

Обезбедуваме обука за корисникот и напредна експертиза со цел да обезбедиме квалитетна поддршка за вашите деловни процеси и да придонесеме за квалитетот на производот.

Поддршка

Континуирана квалитетна поддршка во сите ситуации, консултации во оперативното работење и заедничко решавање на сите предизвици кои стојат на патот до успехот.

КАТАСТАРСКО МЕРЕЊЕ

На овие страници можете да ги најдете сите релевантни информации за новите катастарски премерувања како дел од проектите за обновување на катастарот и земјишниот регистар, за подрачјата на катастарските општини чиј извршител е компанијата GeoModeling d.о.о.