Terrasolid - Logo

Terrasolid

Tvrtka Terrasolid je industrijski standard za programska rješenja obrade oblaka točaka i mjernih fotografija posebno razvijena za najzahtjevnije geoprostorne, inženjerske i građevinske projekte te projekte zaštite okoliša. Tvrtka posjeduje više od 30 godina iskustva u primjeni metoda fotogrametrije i daljinskih istraživanja te više od 20 godina u domeni obrade podataka laserskog skeniranja LiDARom. Stručan su i pouzdan partner koji osigurava primjenu najboljih programskih rješenja koja će sigurno riješiti projekt bez obzira na poslovno područje primjene proizvoda ili vrsti podataka koje koristite u projektu.

Programska rješenja obuhvaćaju cjelovite alate koji omogućuju izradu 3D modela terena, površina i objekata, automatizirane postupke detekcije, klasifikacije i registracije objekata iz fotografija i oblaka točaka, izradu ortofoto planova i karata, vizualizaciju terena i naprednih vizualizacija oblaka točaka te drugih proizvoda. Bez obzira koji izvor podataka ili senzor koristite u svojim projektima, programska rješenja tvrtke Terrasolid koriste napredne algoritme i najbolje alate za kalibraciju i usklađivanje oblaka točaka LiDAR-a.

Digitalni dvojnici i SmartCity

UČINITE SVOJ GRAD PAMETNIJIM - IZRADITE DIGITALNOG DVOJNIKA!

Automatski izradite vrlo precizne 3D modele zgrada i terena iz podataka laserskog skeniranja i fotogrametrijskog snimanja iz zraka. Generirajte jednostavne 3D modele od samo 1 točke/m² ili kombinirajte međusobno usklađene podatke visoke gustoće iz različitih izvora. S Terrasolid rješenjima možete izraditi cjeloviti 3D model grada uključujući zgrade, objekte i teren. Snimke se mogu preklopiti s 3D modelom i koristiti kao teksture za površine terena te zidove i krovove objekata. Iz različitih lokacija možete stvarati renderirane vizualizacije, izrađivati animacije preleta („fly-through“) ili isporučiti gotov interaktivan oblak točaka visoke gustoće. Jednostavan i brz izvoz podataka omogućuje izradu digitalnih dvojnika koji postaju temelj svih Smart City rješenja i aplikacija za analizu, planiranje i urbanizam, bilo da se radi o stolnim računalima, mobilnim ili web platformama. Kombinacija aplikacija TerraScan, TerraPhoto i TerraModeler omogućuje uspostavu procesa stvaranja kompleksnih teksturiranih 3D modela gradova iz laserskog skeniranja LiDAR-om i fotogrametrijskim snimanjem iz zraka korištenjem ortogonalnih i kosih snimaka.

Izrada kartografskih prikaza
KARTIRAJTE SVIJET OKO SEBE Glavne prednosti LiDAR-a su točnost mjerenja i brzo prikupljanje podataka te visokoautomatizirana detekcija objekata. Tako prikupljene i obrađene podatke možete koristiti za generiranje topografskih karata i interaktivno dohvaćanje podataka o visinama, bilo da se radi o modelima terena, površina ili zgrada te izradu slojnica. Tehnologija laserskog skeniranja LiDAR-om može se primijeniti kao brzi odgovor na katastrofalne događaje te pružiti brzu procjenu stvarne situacije na terenu i povezanih rizika u cilju pravovremenog donošenja kvalitetnih odluka. Planiranje i izgradnja zgrada, cesta, projekata zemljanih radova svih vrsta i eksploatacije rudnog bogatstva zahtijeva informacije o volumenima i masama tla. Lasersko skeniranje je brz, precizan i isplativ način za prikupljanje referenciranih 3D podataka o obliku tla. LiDAR podaci mogu se dobiti skeniranjem iz zrakoplova ili helikoptera ili čak iz bespilotne letjelice (UAV) te statičnim ili mobilnim terestričkim skenerom.

Kartiranje objekata elektroenergetske infrastrukture

SNIMITE, OBRADITE I AŽURIRAJTE PODATKE O SVOJOJ IMOVINI

LiDAR je najučinkovitiji i najpouzdaniji način kartiranja dalekovoda i okolnih karakteristika terena, vegetacije, zgrada i drugih struktura, bez obzira na njihovu pristupačnost na terenu. Cjelovita analiza prikupljenih podataka dalekovoda moguća je pomoću Terrasolid aplikacija. Započnite s izjednačenjem podataka različitih linija leta te klasificirajte oblak točaka kako bi dobili ulazne podatke linija vodova zajedno s modelima stupova dalekovoda. Na taj način, osim ažuriranja podataka o aktualnom stanju imovine, možete identificirati opasnosti prilikom radova koji će omogućiti pristup infrastrukturi te planirati održavanje, rekonstrukcije i investicije. Obrađeni vektorski podaci mogu se integrirati u druge profesionalne aplikacije te na taj način koristiti u izradi studija toplinskog kapaciteta i drugim analizama te kao podrška kvalitetnom upravljanju imovinom. Unaprijedite upravljanje rizicima uz pomoć inteligentnih rješenja za elektroenergetsku infrastrukturu te se pripremite za sve izazove njihovog održavanja!

Kartiranje objekata prometne infrastrukture

TEMELJITE SVOJE ODLUKE NA PODACIMA STVARNOG STANJA PROMETNICA

Izgradnja i održavanje prometnica glavne su zadaće zračnog laserskog skeniranja LiDAR-om. Novoizgrađenu prometnicu potrebno je u sklopu BIM projekta provjeriti odgovara li projektiranim vrijednostima. Aktivnosti održavanja cesta morale bi se kontinuirano i učinkovito izvršavati kako bi prometnica bila neprekinuto u funkciji pružajući optimalnu kvalitetu usluge tranzita te omogućiti predvidivo održavanje prevenirajući neželjene događaje i dodatne troškove. Mobilni laserski skener na automobilu ili u zraku može proizvesti precizan oblak točaka za modeliranje površine ceste i okoline. Kontrolne točke na tlu nužne su za postizanje centimetarske točnosti. Korištenjem fotografija snimljenih u isto vrijeme kada se izvršava lasersko skeniranje te upotrebnom kontrolnih točaka izmjerenih GNSS uređajima, povećava se točnost modela i pomaže u popunjavanju praznina u orijentaciji oblaka točaka uzrokovanih nemogućnošću mjerenja uređaja u područjima pokrivenim visokim zgradama i vegetacijom.

Mobilni LiDAR senzor može brzo izraditi georeferencirane 3D prostorne podatke o željezničkoj ili tramvajskoj infrastrukturi direktno s platforme postavljene na lokomotivu, željeznički vagon ili tramvaj, bez dovođenja ljudi u opasnost ili ometanja normalnog prometa duž pruge. Rezultat mjerenja u obliku oblaka točaka ispunjava zahtjeve visoke točnosti i pruža detaljne i točne prostorne informacije o tračnicama, nadzemnim vodovima, platformama, mostovima, svodovima tunela i drugim strukturama i objektima u blizini. Produkti koji se izrađuju naknadnom obradom podataka mjerenja, usklađivanjem i klasificiranjem oblaka točaka te njihovom vektorizacijom mogu se koristiti u raznim projektima održavanja, rekonstrukcije, investicija i gradnje te njihovom planiranju, procjeni resursa i podršci pri projektiranju.

Kartiranje poplavnih područja

PREDVIDITE I SPRIJEČITE ŠTETU NASTALU POPLAVAMA

Direktiva EU o poplavama zahtijeva da sve zemlje članice kartiraju područja koja su u opasnosti od poplava u slučaju porasta razine mora, poplava rijeka ili jakih kiša. Direktiva upućuje zemlje da izrade karte rizika od poplava i poduzimaju odgovarajuće mjere za smanjenje rizika štete od poplava u cilju očuvanja sigurnosti ljudi, okoliša, infrastrukture i imovine. Analize zahtijevaju precizne modele visina poplavnih područja kako bi se odredile poplavne zone u ovisnosti o razini vodostaja poplavnog događaja. Zračno lasersko skeniranje LiDAR-om prvi je izbor metode za snimanje podataka velikih područja i generiranje preciznog modela terena. Mobilni sustav za skeniranje montiran na plovilo također se može koristiti za skeniranje riječnih obala i obližnjih područja te time povećati kvalitetu analize i točnost izlaznih proizvoda. Prikupljeni podaci u obliku oblaka točaka u potpunosti odgovaraju potrebama analize rizika od poplava, prilagodbu klimatskim promjenama, upravljanje u hitnim slučajevima, urbanističko planiranje te planiranje i održavanje vodnih građevina poput kanala i vodotoka.

Detekcija šumskog prirasta i šteta

PROCIJENITE KOLIČINU DRVNE MASE I PRATITE RAZVOJ ŠUMSKOG INVENTARA

LiDAR oblak točaka iz zraka može se koristiti za detekciju i procjenu glavnih osobina šume. S naprednim sustavima za skeniranje koji imaju manji otisak laserske zrake, mogućnost snimanja punog valnog oblika zrake i senzore za prikupljanje dodatnih podataka (npr. snimke u vidljivom spektru boja ili infracrvene snimke) i njihovom obradom s Terrasolid programskim rješenjima može se dobiti puno više podataka. Isti se mogu koristiti pri procjeni stanja i praćenju razvoja šumskog inventara, količine i financijske vrijednosti drvne mase prije i poslije sječe te šteta uzrokovanih vremenskim neprilikama ili požarima. Dobivene informacije podržavaju procese gospodarenje šumom na način da se podiže kvaliteta drvne mase, smanje neiskoristivi ostatci, poveća financijska dobit i održi kvaliteta okoliša. Podaci o gustoći krošnji i biomasi šume dodatno pomažu u procjeni širenja šumskog požara i time podržavaju rad službi prilikom požara te pri planiranju i izvedbi evakuacije.

Unutar urbanog područja, parkovi i ulični drvoredi važan su javni resurs za sve stanovnike grada. Urbana šuma i pojedinačna stabla pružaju mnoge prednosti života, kao što su: bolja kvaliteta zraka, smanjena brzina otjecanja oborinskih voda i povećanje vrijednosti stambenih nekretnina. Inventar stabala važan je alat u upravljanju i planiranju javnih zelenih površina i urbanih šuma. Zračni i mobilni podaci laserskog skeniranja mogu se koristiti za stvaranje inventara stabala koji registrira prostornu lokaciju te podatke o širini i visini kao rezultat potpuno automatiziranog procesa. Korištenjem dodatnih specijaliziranih senzora može se dobiti informacija o biološkoj vrsti šume, njenoj kvaliteti i još puno informacija.

Izračun volumena iskopa

PROŠIRITE GRANICE UČINKOVITOG GOSPODARENJA RUDNIM BLAGOM

Građevinski i rudarski radovi zahtijevaju informacije o volumenima i masama tla. Zračno te mobilno i statično terestričko lasersko skeniranje nudi najbrži, najsigurniji i najprecizniji način prikupljanja georeferenciranih 3D podataka pod nepovoljnijim uvjetima na terenu. Terrasolid rješenja vam pomažu obraditi podatke oblaka točaka, generirati modele površina i izračunati odgovarajuće površine, volumene i mase. Usporedbom površinskih modela snimljenih u različitim vremenskim razdobljima, erozija i nakupljanje (iskapanje i nasipanje) materijala može se lako pratiti, izračunati i dokumentirati.

LiDAR ne zahtijeva vanjsko svjetlo, a oprema je dovoljno robusna da se nosi s teškim uvjetima rada, npr. iznad ili ispod površine tla te ekstremnim temperaturama. Statični terestrički laserski skeneri su jednostavni za prenošenje i instalaciju, a mobilni se mogu montirati na bilo koju vrstu vozila te proizvode gust 3D oblak točaka velikom brzinom. Moderni sustavi za pozicioniranje omogućuju precizno i pouzdano pozicioniranje čak i tijekom dugotrajnih prekida rada GNSS uređaja. Snimanje željezničkih ili cestovnih tunela može se izvršiti mobilnim skenerom bez ometanja tijeka prometa ili izlaganja osoblja riziku. Nastavno i tijekom izgradnje novih podzemnih građevina ili održavanja postojećih, lasersko skeniranje nalazi svoju primjenu na poslovima koji zahtijevaju točne informacije o preciznim dimenzijama tunela, poput: izmjera debljine cementnog sloja zida tunela, procjena strukturnih diskontinuiteta i njihovo dokumentiranje, analiza stijenske mase i površine te praćenje deformacija i prodora vode kao i kvalitete gradnje. Lasersko skeniranje proizvodi gusti 3D oblak točaka koji prikazuje površinu zidova kao i sve objekte unutar tunela. Većina skenera također daje informacije o intenzitetu refleksije zrake svake točke, dajući tako informacije o geološkoj strukturi i površinskom materijalu zida. Uz navedeno i u TerraMatch aplikaciji, informacije o intenzitetu mogu se koristiti u kombinaciji s kontrolnim točkama kako bi se uskladile linije mobilnog skeniranja te dobio jedinstven i kontinuiran oblak točaka.TerraSolid