GeoModeling d.o.o. është kompani e njohur e cila integron njohuri të specializuara dhe përvojë të pasur nga profesionet e gjeodezisë, të arkitekturës dhe gjeoinformatikës, në fushën e projekteve të vogla dhe të mesme, në mënyrë që t’u ofrojë përdoruesve nivelin më të lartë teknologjik dhe profesional të performancës brenda këtij projekti nëafatet e caktuara dhe të përmbushë pritjet e përdoruesve dhe të arrijë vlerën e shtuar.

Lexo më shumë
SHËRBIMET PROFESIONALE

Ne ofrojmë shërbime në fushat profesionale të matjes, mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave dhe krijimit të të gjitha llojeve të elaborimeve në gjeodezi, projektim në arkitekturë, si dhe projektim dhe zbatim të sistemeve të menaxhimit të dhënave hapësinore në gjeoinformatikë.

Gjeodezia

Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhëna hapësinore të të gjitha llojeve dhe qëllimeve, krijojmë elaborime gjeodezike, projekte shtetërore të matjes, hartografi zyrtare dhe punojmë në fushën e fotogrametrisë dhe hulumtimeve në distancë.

Arkitektura

Ofrojmë hartimin e projekte arkitekturore për ndërtesa banimi, ndërtesa për qëllime publike dhe shoqërore, ndërtesa tregtare dhe objekte hoteliere- turizmi.

Gjeoinformatika

Ne jemi të specializuar në të gjitha llojet e projekteve të IT-së me një komponent hapësinor, nga mbledhja dhe përpunimi i të dhënave deri te menaxhimi i projekteve, bazuar në platformat teknologjike të kompanive Bentley dhe Terrasolid.

BENTLEY

Vizioni i kompanisë Bentley Systems është i fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve softuerike të plota dhe të integruara për ta mbështetur projektimin dhe menaxhimin e të gjitha llojeve të infrastrukturës të përdorura nga profesionistët dhe organizatat në mbarë botën, për projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin e: rrugëve dhe urave, hekurudhave dhe transportit, furnizimit me ujë dhe kullimi, punëve publike dhe shërbimeve komunale, ndërtesave dhe strukturave komplekse, objekteve të eksploatimit minerar dhe industrial. Përveç ofrimit të zgjidhjeve softuerike, e gjithë oferta është pasuruar me shërbime konsulence jashtëzakonisht të vlefshme në një gamë të gjerë disiplinash profesionale dhe fusha të ndryshme të projektimit, trajnimeve cilësore dhe të përshtatura për përdoruesit dhe me mbështetje teknike të vazhdueshme.

TERRASOLID

Kompania TerraSolid është standardi i industrisë për zgjidhjet softuerike për përpunimin e reve të pikave dhe fotografive matëse, e zhvilluar posaçërisht për projektet më të kërkuara gjeohapësinore, inxhinierike dhe ndërtimore, si dhe projektet e mbrojtjes së mjedisit. Kompania ka më shumë se 30 vjet përvojë në aplikimin e metodave të fotogrametrisë dhe hulumtimeve në distancë dhe më shumë se 20 vjet në fushën e përpunimit të dhënave të skanimit me lazer LiDAR. Zgjidhjet softuerike përfshijnë mjete të plota që e mundësojnë krijimin e modeleve 3D të terrenit, sipërfaqeve dhe objekteve, procedura të automatizuara për zbulimin, klasifikimin dhe regjistrimin e objekteve nga fotografitë dhe retë e pikave, krijimin e planeve dhe hartave ortofoto, vizualizimin e terrenit dhe vizualizimin e avancuar të reve me pika dhe produkte të tjera.

SHËRBIMET IT

Ofrojmë shërbime këshilldhënëse në projektimin, përpunimin dhe menaxhimin e të dhënave në mënyrë që të ndërtojmë një sistem pune të plotë dhe efikas me ndihmën e mbështetjes teknologjike të avancuar dhe t'ju mbështesim vazhdimisht në punën tuaj.

Konsulencë

Ne jemi me ju gjatë gjithë procesit të zbatimit, transferojmë njohuri, ofrojmë mbështetje dhe i arrijmë qëllimet e vendosura së bashku.

Trajnim

Ofrojmë trajnime të përshtatura për përdoruesit të avancuara dhe të profesionalizuara në mënyrë që të ofrojmë mbështetje cilësore për proceset tuaja afariste dhe të kontribuojmë në cilësinë e produktit.

Mbështetje

Mbështetje e vazhdueshme cilësore në të gjitha situatat, këshillime në punë operative dhe zgjidhje të përbashkëta të të gjitha sfidave që qëndrojnë në rrugën e suksesit.

MATJE KADASTRALE

Në këto faqe mund t’i gjeni të gjitha informacionet relevante për matjet e reja kadastrale si pjesë e projekteve të rinovimit të kadastrit dhe regjistrit të tokave, për zonat e komunave kadastrale, zbatues i të cilave është kompania GeoModeling d.o.o.