Terrasolid - Logo

Terrasolid

Podjetje Terrasolid je industrijski standard za programske rešitve za obdelavo oblakov točk in merskih fotografij, posebej razvitih za najzahtevnejše geoprostorske, inženirske in gradbene projekte ter okoljevarstvene projekte. Podjetje ima več kot 30 let izkušenj na področju uporabe fotogrametrije in metod daljinskega zaznavanja ter več kot 20 let na področju obdelave podatkov laserskega skeniranja LiDAR. So strokoven in zanesljiv partner, ki zagotavlja uporabo najboljših programskih rešitev, ki bodo zagotovo rešile projekt, ne glede na poslovno področje uporabe izdelka ali vrsto podatkov, ki jih uporabljate v projektu.

Programske rešitve vključujejo celovita orodja, ki omogočajo izdelavo 3D modelov terena, površin in objektov, avtomatizirane postopke zaznavanja, klasifikacije in registracije objektov iz fotografij in oblakov točk, izdelavo ortofoto načrtov in kart, vizualizacijo terena in napredne vizualizacije oblakov točk ter druge izdelke. Ne glede na to, kateri vir podatkov ali senzor uporabljate v svojih projektih, Terrasolidove programske rešitve uporabljajo napredne algoritme in najboljša orodja za kalibracijo in poravnavo oblakov točk LiDAR.

Digitalni dvojniki in SmartCity

MAKE YOUR CITY SMARTER - CREATE A DIGITAL TWIN!

Samodejno ustvarite zelo natančne 3D modele zgradb in terena iz podatkov laserskega skeniranja in aerofotogrametrije. Ustvarite preproste 3D-modele iz samo 1 točke/m² ali združite navzkrižno ujemanje podatkov visoke gostote iz različnih virov. Z rešitvami Terrasolid lahko ustvarite popoln 3D model mesta, vključno z zgradbami, objekti in terenom.

Posnetke je mogoče prekriti s 3D modelom in jih uporabiti kot teksture za površine terena ter zidove in strehe zgradb.

Z različnih lokacij lahko ustvarite upodobljene vizualizacije, ustvarite animacije preleta („fly-through“) ali zagotovite že pripravljen interaktivni oblak točk visoke gostote. Enostaven in hiter izvoz podatkov omogoča ustvarjanje digitalnih dvojnikov, ki postanejo osnova vseh Smart City rešitev in aplikacij za analizo, načrtovanje in urbanistično načrtovanje, bodisi na namiznih računalnikih, mobilnih ali spletnih platformah. Kombinacija aplikacij TerraScan, TerraPhoto in TerraModeler omogoča vzpostavitev procesa ustvarjanja kompleksnih teksturiranih 3D modelov mest iz laserskega skeniranja z LiDAR in aerofotogrametrije z ortogonalnimi in poševnimi posnetki.

Izdelava kartografskih prikazov

KARTIRAJTE SVET OKROG SEBE

Glavne prednosti LiDAR-ja so natančnost meritev in hitro zbiranje podatkov ter visoko avtomatizirana detekcija objektov. Tako zbrane in obdelane podatke lahko uporabite za ustvarjanje topografskih zemljevidov in interaktivno pridobivanje podatkov o višini, ne glede na to, ali gre za modele terena, površine ali zgradbe, ter ustvarjanje slojev. Tehnologijo laserskega skeniranja LiDAR je mogoče uporabiti kot hiter odziv na katastrofalne dogodke in omogočiti hitro oceno realnega stanja na terenu in s tem povezanih tveganj za sprejemanje pravočasnih kakovostnih odločitev. Načrtovanje in gradnja zgradb, cest, zemeljskih del vseh vrst in izkoriščanje mineralnih bogastev zahteva informacije o prostorninah in masah prsti. Lasersko skeniranje je hiter, natančen in stroškovno učinkovit način za zbiranje referenčnih podatkov o 3D reliefih. Podatke LiDAR je mogoče pridobiti s skeniranjem iz letala ali helikopterja ali celo iz zračnega plovila brez posadke (UAV) in statičnega ali mobilnega zemeljskega skenerja.

Kartiranje objektov elektroenergetske infrastrukture

EVIDENCA, OBDELAVA IN POSODOBLJANJE PODATKOV O VAŠI NEPREMIČNINI

LiDAR je najbolj učinkovit in zanesljiv način za kartiranje daljnovodov in okoliških značilnosti terena, vegetacije, zgradb in drugih struktur, ne glede na njihovo dostopnost na terenu. Popolna analiza zbranih podatkov o daljnovodu je možna z uporabo aplikacij Terrasolid. Začnite z izenačitvijo podatkov različnih linij leta in razvrstite oblak točk, da pridobite vhodne podatke o liniji skupaj z modeli polov daljnovoda. Na ta način lahko poleg ažuriranja podatkov o trenutnem stanju nepremičnine prepoznate nevarnosti pri delih, ki bodo omogočili dostop do infrastrukture ter načrtujete vzdrževanje, rekonstrukcije in naložbe. Obdelane vektorske podatke je mogoče integrirati v druge profesionalne aplikacije in jih tako uporabiti pri izdelavi študij toplotne moči in drugih analiz ter kot podporo kakovostnemu upravljanju nepremičnin. Izboljšajte obvladovanje tveganj s pomočjo inteligentnih rešitev za elektroenergetsko infrastrukturo in se pripravite na vse izzive njenega vzdrževanja!

Kartiranje objektov prometne infrastrukture

SVOJE ODLOČITVE UTEMELJITE NA DEJANSKIH PROMETNIH PODATKIH

Gradnja in vzdrževanje cest sta glavni nalogi zračnega laserskega skeniranja z LiDAR. Za novozgrajeno cesto je treba v okviru projekta BIM preveriti, ali ustreza projektiranim vrednostim. Vzdrževanje cest je treba izvajati neprekinjeno in učinkovito, da se cesto ohrani v neprekinjenem obratovanju, zagotovi optimalna kakovost tranzitne storitve in omogoči predvidljivo vzdrževanje, prepreči neželene dogodke in dodatne stroške. Mobilni laserski skener v avtomobilu ali v zraku lahko ustvari natančen oblak točk za modeliranje cestne površine in okolice. Kontrolne točke na tleh so potrebne za doseganje centimetrske natančnosti. Z uporabo fotografij, posnetih hkrati z laserskim skeniranjem, in uporabo kontrolnih točk, izmerjenih z napravami GNSS, se poveča natančnost modela in pomaga zapolniti vrzeli v orientaciji oblaka točk, ki nastanejo zaradi nezmožnosti naprave za merjenje območij prekritih z visokimi zgradbami in rastlinami.

Mobilni senzor LiDAR lahko hitro ustvari georeferencirane 3D prostorske podatke o železniški ali tramvajski infrastrukturi neposredno s ploščadi, nameščene na lokomotivi, železniškem vagonu ali tramvaju, ne da bi pri tem ogrozil ljudi ali motil normalen promet po progi. Rezultat meritve v obliki oblaka točk izpolnjuje zahteve visoke natančnosti in zagotavlja podrobne in natančne prostorske informacije o tirnicah, nadzemnih vodih, tirih, mostovih, lokih predorov in drugih bližnjih strukturah in objektih. Izdelke, ki nastanejo s postprocesiranjem merilnih podatkov, harmonizacijo in klasifikacijo oblakov točk ter njihovo vektorizacijo, lahko uporabimo pri različnih vzdrževalnih, rekonstrukcijskih, investicijskih in gradbenih projektih ter pri njihovem načrtovanju, ocenjevanju virov in podpori pri projektiranju.

Kartiranje poplavnih ravnic

PREDVIDITE IN PREPREČITE ŠKODO OD POPLAV

Direktiva EU o poplavah od vseh držav članic zahteva, da v primeru dviga morske gladine, poplavljanja rek ali močnega deževja označijo območja, ki jim grozijo poplave. Direktiva državam nalaga, da izdelajo zemljevide poplavne ogroženosti in sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja poplavne škode, da bi ohranili varnost ljudi, okolja, infrastrukture in lastnine. Analize zahtevajo natančne modele višin poplavnih ravnic za določitev poplavnih območij glede na vodostaj poplavnega dogodka. Lasersko skeniranje v zraku z LiDAR je metoda prve izbire za snemanje podatkov o velikih območjih in ustvarjanje natančnega modela terena. Mobilni sistem za skeniranje, nameščen na plovilu, se lahko uporablja tudi za skeniranje rečnih obrežij in bližnjih območij, s čimer se poveča kakovost analize in natančnost izdelkov. Zbrani podatki v obliki oblakov točk v celoti ustrezajo potrebam analize poplavne ogroženosti, prilagajanja podnebnim spremembam, upravljanja z izrednimi dogodki, urbanističnega načrtovanja ter načrtovanja in vzdrževanja vodnih objektov, kot so kanali in vodotoki.

Odkrivanje gozdne rasti in poškodb

OCENA KOLIČINE LESA IN SPREMLJANJE RAZVOJA GOZDNEGA INVENTARJA

Zračni oblak točk LiDAR se lahko uporablja za odkrivanje in ocenjevanje ključnih značilnosti gozda. Z naprednimi sistemi skeniranja, ki imajo manjši odtis laserskega žarka, možnostjo snemanja celotne valovne oblike žarka in senzorji za zbiranje dodatnih podatkov (npr. slike v vidnem barvnem spektru ali infrardeče slike) in obdelavo le-teh s programskimi rešitvami Terrasolid, se lahko dobi veliko več podatkov. Z njimi lahko ocenjujemo stanje in spremljamo razvoj gozdnega inventarja, količino in finančno vrednost lesa pred in po poseku ter škodo zaradi vremenskih razmer ali požarov. Pridobljene informacije podpirajo procese gospodarjenja z gozdovi na način, da povečujejo kakovost lesne mase, zmanjšujejo neuporabne ostanke, povečujejo finančni dobiček in ohranjajo kakovost okolja. Podatki o gostoti krošnje in gozdni biomasi dodatno pomagajo pri oceni širjenja gozdnega požara in tako podpirajo delo služb v primeru požara ter pri načrtovanju in izvedbi evakuacije.

V mestnem območju so parki in ulična drevesa pomemben javni vir za vse prebivalce mesta. Mestni gozdovi in posamezna drevesa zagotavljajo številne prednosti, kot so: boljša kakovost zraka, zmanjšan odtok padavinske vode in večja vrednost stanovanjskih nepremičnin. Popis dreves je pomembno orodje pri urejanju in načrtovanju javnih zelenih površin in mestnih gozdov. Podatke zračnega in mobilnega laserskega skeniranja je mogoče uporabiti za ustvarjanje popisa dreves, ki registrira podatke o prostorski lokaciji ter širini in višini kot rezultat popolnoma avtomatiziranega postopka. Z uporabo dodatnih specializiranih senzorjev lahko pridobimo podatke o biološkem tipu gozda, njegovi kakovosti in še veliko več.

Izračun prostornine izkopa

RAZŠIRITE MEJE UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA ZAKLADNICE MINERAL

Gradbena in rudarska dela zahtevajo informacije o prostornini in masi tal. Zračno, mobilno in statično terestrično lasersko skeniranje ponuja najhitrejši, najvarnejši in najbolj natančen način zbiranja georeferenciranih 3D podatkov v neugodnih terenskih pogojih. Rešitve Terrasolid vam pomagajo obdelati podatke oblaka točk, ustvariti površinske modele in izračunati ustrezne površine, prostornine in mase. S primerjavo površinskih modelov, posnetih v različnih časovnih obdobjih, je mogoče enostavno slediti, izračunati in dokumentirati erozijo in akumulacijo (izkopavanje in nasipanje) materiala.

LiDAR ne potrebuje zunanje svetlobe, oprema pa je dovolj robustna, da se spopade s težkimi pogoji delovanja, npr. nad ali pod tlemi in ekstremnimi temperaturami. Statične zemeljske laserske skenerje je enostavno prevažati in namestiti, mobilne pa je mogoče namestiti na katero koli vrsto vozila in ustvariti gost 3D oblak točk pri visoki hitrosti. Sodobni sistemi za določanje položaja omogočajo natančno in zanesljivo določanje položaja tudi ob dolgotrajnih izpadih GNSS naprav. Pregledovanje železniških ali cestnih predorov je mogoče opraviti z mobilnim skenerjem, ne da bi motili pretok prometa ali ogrozili osebje. Nadalje; med gradnjo novih podzemnih objektov ali vzdrževanjem obstoječih lasersko skeniranje najde svojo uporabo pri nalogah, ki zahtevajo točne podatke o natančnih dimenzijah predora, kot so: merjenje debeline cementne plasti stene predora, ocenjevanje konstrukcijskih diskontinuitet in njihovo dokumentiranje, analiza skalne gmote in površine ter spremljanje deformacij in prodorov vode ter kakovosti gradnje. Lasersko skeniranje ustvari gost 3D oblak točk, ki prikazuje površino sten in vse predmete v tunelu. Večina skenerjev daje tudi informacije o intenzivnosti odboja žarka posamezne točke, s čimer zagotavlja informacije o geološki zgradbi in materialu površine stene. Poleg tega je v aplikaciji TerraMatch mogoče uporabiti informacije o intenzivnosti v kombinaciji s kontrolnimi točkami za poravnavo linij mobilnega skeniranja in pridobitev enotnega in neprekinjenega oblaka točk.

Galerija