Katastarska izmjera na području grada Paga

Katastarska izmjera na području grada Paga

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je između Državne geodetske uprave i Grada Paga kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geomodeling d.o.o. (KLASA: 931-04/21-03/11 URBROJ: 541-06-02/1-22-160, Zagreb od 02. lipnja 2022. godine).

Tvrtka Geomodeling d.o.o. angažirana je za izradu katastarske izmjere na području dijela katastarske općine Pag.

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) pozivate se da sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu poziva nalazi se i UPUTA VLASNICIMA ZEMLJIŠTA o pravilnom obilježavanju granica zemljišta. Stručnu pomoć prilikom obilježavanja granica zemljišta na terenu, pružit će djelatnici ovlaštenog izvođača radova na poslovima katastarske izmjere – Geomodeling d.o.o.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama dužni su granice svojih posjeda obilježiti sa nositeljem prava na susjednoj katastarskoj čestici prije termina terenskog uviđaja.

Sukladno planu obilježavanja poziva se nositelj prava da prisustvuje na terenskom uviđaju sa djelatnicima izvođača radova.

Nositelji prava na česticama pozivat će se pismenim putem prema planu rada koji je podijeljen u grupe čestica. Pozivi se šalju sukladno podacima upisanim u posjedovne listove, zemljišno knjižne uloške i podacima prikupljenim na temelju dostavljenih upitnika.

Nenazočnost pozvanih osoba ne odgađa održavanje uviđaja.

Na adresu ureda izvođača radova potrebno je dostaviti kopije svih isprava koje se odnose na posjedovno stanje i one koje mogu poslužiti utvrđivanju istovjetnosti sadašnjih oznaka nekretnina sa prijašnjim oznakama nekretnina, sve isprave koje služe kao dokaz o pravu vlasništva i o teretima, kao i isprave koje se odnose na način stjecanja nekretnina i ovlaštenja (ugovori, rješenja o nasljeđivanju, odluke sudova i drugih tijela, brisovne dozvole i dr.).

Dokument u prilogu UPITNIK ZA VLASNIKE NEKRETNINA potrebno je ispuniti i dostaviti u ured izvođača radova ili poslati poštom na adresu: Geomodeling d.o.o., Trg kneza Višeslava 6g, 23000 Zadar ili na mail adresu: zadar@geomodeling.hr

KO Pag - Upitnik za vlasnike nekretnina.pdf

Ostali podaci

Uputa vlasnicima zemljišta za obilježavanje granica zemljišta

Katastarska izmjera - upute vlasnicima za obilježavanje granica zemljišta.pdf

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Pravilnik o katastarskoj izmjeri (NN 59/2020)

NAPOMENA: Ako do sada niste ispunili i predali “Upitnik za vlasnike nekretnina”, molimo da to učinite što prije. Obrazac možete preuzeti (downloadati) na ovoj stranici ili podići u našem Uredu. Ispunjeni obrazac molimo dostavite u Ured, poštom ili osobno.